วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรมาตรฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสุข ได้รับการพัฒนา เต็มศักยภาพ
มีสมรรถนะและทักษะ ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง