กลุ่มนโยบายและแผน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
 2. นางกันยา อักษรทอง
 3. นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์
 4. นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
 5. นางศิริวรรณ ช่วยอักษร
 6. นางสาวพนิดา มณี
 7. นางสุนิสา เพียรดี คู่มือที่ 1 / คู่มือที่ 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 1. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

 1. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. คู่มือการบริหารงานบุคคล
 2. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป
 2. นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. นางเนตรชนก  ศรีรัตน์
 2. นางเพ็ญ  เสมอภพ
 3. นางกชทกร  วุฒิมานพ
 4. นางแสงรัตน์  รัตนฤทธิ์
 5. นางสุมาลี  คงชู
 6. นางสาวหนึ่งฤดี  จันทร์ทิพย์
 7. นางสาวสุดารัตน์  สวนแก้ว
 8. นางสาวฟาริดา  ยอดเวียน
 9. นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 1. นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย
 2. นายวิเชียร ปาณะพงศ์
 3. นางจิรา ชูช่วย
 4. นางปทิตตา จันทร์สว่าง
 5. นางยินดี คงทน
 6. นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
 7. นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
 8. กตปน.

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล