กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน