คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน