สหวิทยาเขตเบญจม

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


ว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง (รองประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสุพจน์ จงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -