สหวิทยาเขตพระพรหม – เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวโสภา ไสวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสมศักดิ์ คงแป้น
ผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายพิทักษ์ เชิญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสุภาส มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
โทรศัพท์ : -
e-mail : -