สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์– จุฬาภรณ์

นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายชรินทร์ สมทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


 

นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาวสุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายนฤทธิ์ จันมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -