สหวิทยาเขตต้นน้ําตาปี

นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเด่นวัฒน สักคุนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายกันตพงษ์ ณ ระนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายอาวุธ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -