สหวิทยาเขตเชียรใหญ่

นายปรีชา ปัญญานฤพล
ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนทองจันทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาวธัญจุฑา ผกากรอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาวกุลธิดา สว่างศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคี
โทรศัพท์ : -
e-mail : -