สหวิทยาเขตปากพนัง

นายอรุณ รอดสันติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางจิราพร รัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -