สหวิทยาเขตชะอวด

นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายอรรถพร อักษรนํา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิชาญ จินพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายรัฐกร ผดุงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
โทรศัพท์ : -
e-mail : -