สหวิทยาเขตสิชล – ขนอม

นายสันติกร รักสองหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายธวัช คํานวณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการสิชลประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิริยะ วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนียนคณาภิบาล
โทรศัพท์ : 08-4837-3663
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายวัชระ ส้มแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
โทรศัพท์ : 086-4800156
e-mail : -