สหวิทยาเขตท่าศาลา - นบพิตํา – พรหมคีรี

นายสิทธิพร นิลพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายพยัส คีรีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์
โทรศัพท์ : 082-8188872
e-mail : -


นางสิริวรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาววงแข สอดจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางจิราพร อินทรทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -