นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

นายถาวร เวชจันทร์
รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช