บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุจารี สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นายธาวิน สินเย็น ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   ช่วยปฏิบัติราชการ
นางจิราวัส นินทะผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางฉวีวรรณ เรืองเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รายละเอียด  
นางกานดา บุญจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด  
นายวรวัช เอกาพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)    
นางสมนึก สงทิพย์ พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) รายละเอียด  
สิบเอกธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายสุทธิพงษ์ นกยูงทอง พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายพรเทพ เพชรไทยพงศ์ พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบทำกิจ พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายสุนิตย์ บำรุงพงศ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางมันทนา รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด  ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รายละเอียด  
นางสาวอลิวรรณ สว่างวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาวนาตยา นาคพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
 

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางเพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม 
นางกชทกร วุฒิมานพ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางพริตา ยอดสุรางค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รายละเอียด ช่วยปฏิบัติราชการ
นางแสงรัตน์ รัตนฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รายละเอียด  
นางสาวปาริฉัตร หนูเกื้อ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวฟารีดา ยอดเวียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางยุภา แซ่ลิ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียด ช่วยปฏิบัติราชการ
นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รายละเอียด  
นางสาวซัลมา สุมาลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รายละเอียด  
นายชวกร ชลสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รายละเอียด  
นางวันเพ็ญ ดำแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวสุวณี สงวนโสตร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด  
นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
นางสาวรัตน์นรี วโรสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ    
นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ    
นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)    

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางสาวพรทิพย์ เกิดสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รายละเอียด  
นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รายละเอียด  
นายภิรมย์ สกุลวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รายละเอียด  
นางสุวิมล ศุภสิริสวิศกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด  
นางสาวมุกมณีย์ ภูวงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานราชการ) รายละเอียด  
  

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางชุติมา พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวยุวคนธ์ ใยทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  รายละเอียด  
  

บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นายวีระพันธ์ โชติวัน นิติกรชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์ นิติกร (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด