บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุจารี สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางจิราวัส นินทะผล นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางฉวีวรรณ เรืองเกิด เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รายละเอียด  
นายธรรมรัตน์ นวลเขียว พนักงานธุรการ ส.4 รายละเอียด  
นางสมนึก สงทิพย์ พนักงานธุรการ ส.4 รายละเอียด  
นายจรัส สว่างรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ รร.ประชาบำรุง ช่วยราชการ รายละเอียด ส่วนแยกพัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบทำกิจ พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายสุนิทย์ บำรุงพงศ์ พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายสุทธิพงษ์ นกยูงทอง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายพรเทพ เพชรไทยพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายพงศ์พิชญ์ จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ IT Support (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายวรวัช เอกาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ IT Support (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางมันทนา รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการพิเศษ  
นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
นายอนุชา กลิ่นจันทร์ ครู ช่วยราชการ  
นางสาวอลิวรรณ สว่างวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์ ฯ ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นายณัฐพร สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า โรงเรียนโยธินบำรุง ช่วยราชการ รายละเอียด  
นายสุชาติ รอดเนียม พนักงานธุรการ โรงเรียนป่าบอน ช่วยราชการ สพม.12 รายละเอียด  
 

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางเนตรชนก ศรีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางเพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางกชทกร วุฒิมานพ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รายละเอียด  
นางแสงรัตน์ ปิ่นทองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รายละเอียด  
นางสุมาลี คงชู นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์ พนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวฟารีดา ยอดเวียน เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางวันเพ็ญ ดำแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวซัลมา สุมาลี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวสุวณี สงวนโสตร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาววิภาวรรณ เสนอภพ พนักงานราชการ รายละเอียด  
นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม พนักงานราชการ รายละเอียด  
นายอนันต์ รัตนพงศ์ พนักงานธุรการ รายละเอียด  
นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด  
นายหัสนัย พรหมมาน ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   พัทลุง
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   พัทลุง
นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นางยินดี คงทน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย พนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างชั่วคราว)    

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางสาวพรทิพย์ เกิดสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รายละเอียด  
นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รายละเอียด  
นางสาวพนิดา มณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด  

 
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางชุติมา พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
 

บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายวีระพันธ์ โชติวัน นิติกรชำนาญการ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวรักษ์ชนก พราหมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ