บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นาง นิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผอ. กลุ่ม

2

นาง สุจารี สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กลุ่ม
3 นาง ฉวีวรรณ เรืองเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
4 นาย ธรรมรัตน์ นวลเขียว พนักงานธุรการ ส.3  
5 นาง  สมนึก สงทิพย์    
6 นาย ธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)  
7 นาย สุทธิพงษ์ นกยูงทอง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)  
8 นาย พรเทพ เพชรไทยพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)  
9 นางสาว เสาวลักษณ์ ชอบทำกิจ แม่บ้าน (ลูกจ้างชั่วคราว)  
10 นาย สุนิทย์ บำรุงพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
11 นาย จรัส สว่างรัตน์ พนักงานขับรถยนต์
รร.ประชาบำรุง ช่วยราชการ
ส่วนแยกพัทลุง
12 นาย  พงศ์พิชญ์ จันทวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
13 ว่าที่ร้อยตรี  สิริวัฒน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  

 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นาง พาตวรรณ ปรุเขตต์ นักประชาสัมพันธ์ ชพ.  รก.
2 นางสาว ยุพยงค์ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชพ.  
3 นางสาว สาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคล ชพ.  
4 นาย กฤตเมธ บวรกิจเดชา นักทรัพยากรบุคคล  
5 นาง วันเพ็ญ ดำแก้ว นักทรัพยากรบุคคล   
6 นาย อนันต์ รัตนพงศ์ พนักงานธุรการ  
7 นางสาว วิภาวรรณ เสนอภพ พนักงานราชการ  
8 นางสาว สุกัญญา ยอดเวียน ลูกจ้างชั่วคราว  
9 นางสาว กฤษณา จันทร์ช่วยนา ลูกจ้างชั่วคราว  
10 นางสาว ซาปียา รัตนศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว  
11 นางสาว ณิชกานต์ แป้นจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  
12 นางสาว ลลิตา ชูรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว  
13 นาย หัสนัย พรหมมาน ลูกจ้างชั่วคราว  
14 นางสาว รัตนาภรณ์ คงเขียว ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนแยกพัทลุง

 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ลำดับ คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1. นาง มันทนา รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชพ. ผอ.กลุ่ม
2. นาง สุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชพ.  
3. นางสาว กฤตพร เกื้อเพชร นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
4. นางสาว วาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
5. นาย อนุชา กลิ่นจันทร์ ครู ช่วยราชการ  
6. นางสาว อลิวรรณ สว่างวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นางสาว พรทิพย์  เกิดสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ. กลุ่ม
2 นาง กันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
3 นาง อำนวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
4 นางสาว รณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
5 นาย สุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
6 นาง ศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
7 นาง สุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการ  

 

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นาง เนตรชนก ศรีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ผอ.กลุ่ม
2 นาง เพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชี  
3 นาง แสงรัตน์ ปิ่นทองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
4 นางสาว สุภาวดี โชติพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
5 นางสาว สุดารัตน์ สวนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  
6 นางสาว หนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว  
7 นางสาว ฟารีดา ยอดเวียน ลูกจ้างชั่วคราว  
8 นางสาว สุไวบ๊ะ อุมา ลูกจ้างชั่วคราว  
 
 
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปฎิบัติหน้าที่
1 นาง ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม
2 นาง วิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   
3 นาง สุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   
4 นาย วิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
5 นาง จิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
6 นาง ยินดี คงทน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
7 นาย สุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
8 นางสาว จรีรัตน์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
9 นาย ชาญณรงค์  รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พัทลุง
10 นาง ปทิตตา  จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พัทลุง
11 นาย พงษ์ศักดิ์ สุขแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว - ธุรการ

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อผู้ใช้งาน นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่
1. นาย ไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ผอ.ศูนย์
2. นางสาว จิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์ ฯ ชำนาญการพิเศษ สารสนเทศ
3. นาย ณัฐพร สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า โรงเรียนโยธินบำรุง ช่วยราชการ ช่างไฟฟ้า
4. นาย สุชาติ รอดเนียม พนักงานธุรการ

โรงเรียนป่าบอน ช่วยราชการ สพม.12

ส่วนแยกพัทลุง
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

1

นาง ชุติมา พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่ม

 
 

บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

1

นาย วีระพันธ์ โชติวัน นิติกรชำนาญการ

ผอ.กลุ่ม