ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 นักเรียนทุนสควค64
2 ประกาศผลการประเมิน(1เมษายน2564)
3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
4 รับสมัครพนักงานราชการ
5 ประกาศ38ค
6 การย้ายครู2564
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
9 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน(รอบที่1 2563)
10 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
11 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน
12 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
13 ข้อมูล 10 มิ.ย. โรงเรียนในสังกัด สพม.12
14 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
15 รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดพัทลุง)