ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
งานวิทยฐานะ

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2552

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ ว21/2560

-วิทยฐานะชำนาญการ

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างข้อสังเกตการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ตัวอย่างข้อสังเกตการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2021 เวลา 16:15 น.)