ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การส่งวิทยฐา่นะ

 

› การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA)
› หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   open
 
 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ   open