บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสุจารี สินภิบาล
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางจิราวัส นินทะผล
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 นางสาวดวงใจ หยูทองคำ
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นางกานดา บุญจันทร์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายวรวัช เอกาพันธุ์
ประเภท : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวนฤมล สาริขา
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

สิบเอกธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายสุทธิพงษ์ นกยูงทอง
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายพรเทพ เพชรไทยพงศ์
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายณัฐวุฒิ วิเชียรสราง
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายสุนิตย์ บำรุงพงศ์
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบทำกิจ
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นางมันทนา รัตนะรัต
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0815442
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 063-0815442
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0815442
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญเฟื่อง
ประเภท : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 063-0815442
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


นายไตรรงค์ สาดแว
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0810195
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 063-0810195
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวนาตยา นาคพันธ์
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 063-0810195
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางเพ็ญ เสมอภพ
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางกชทกร วุฒิมานพ
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางแสงรัตน์ รัตนฤทธิ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวยุวคนธ์ ใยทอง
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวพัชรินทร์ ชำนาญนา
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวนพลักษณ์ อามิตร
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางลาลิวัลย์ รอดบัวทอง
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวกรกชกร สวัสดิสาร
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นางสาวปาริฉัตร หนูเกื้อ
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวพรทิพย์ สังหาด
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 063-0914664
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายชวกร ชลสิทธิ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 รายละเอียด

นางสาวซัลมา สุมาลี
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางวันเพ็ญ ดำแก้ว
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวสุวณี สงวนโสตร์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว
ประเภท : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวจุฑารัตน์ โรจนวัฒน์
ประเภท : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 063-0816065
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0817356
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวกุลสตรี สายชล
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 063-0816065
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจิรา ชูช่วย
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายวิเชียร ปาณะพงศ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 120
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสุรัชนี อยู่สบาย
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 120
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 120
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 120
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวรัตน์นรี วโรสุข
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวสุภาพร อินบุญนะ
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 120
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายรณชัย จันทร์แก้ว
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายจิรพล ลิวา
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวบุศรา เต็มลักษมี
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางกนกกานต์ ลบลาย
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 120
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 075-345050 ต่อ 106
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางศิริวรรณ ช่วยอักษร
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายภิรมย์ สกุลวงค์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวพีชญา พลอยมี
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวปนัสยา บารา
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นางสาวจิระนันท์ พันธรักษ์
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นางสาวดารารัตน์ คงทอง
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด

นางสาวมุกมณีย์ ภูวงค์
ประเภท : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ : 063-0810906
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


  

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 


นางชุติมา พยุหกฤษ
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0810924
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


 

บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี


นายวีระพันธ์ โชติวัน
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม)
โทรศัพท์ : 063-0810970
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด


นายพงศ์วัฒน์ รัตนมณี
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0810970
e-mail : -
หน้าที่และความรับผิดชอบ : รายละเอียด