บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุจารี สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางจิราวัส นินทะผล นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางฉวีวรรณ เรืองเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รายละเอียด  
นางสมนึก สงทิพย์ พนักงานธุรการ ส.4 รายละเอียด  
นางกานดา บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด  
นายธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายสุทธิพงษ์ นกยูงทอง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายพรเทพ เพชรไทยพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นายสุนิทย์ บำรุงพงศ์ พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบทำกิจ พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางมันทนา รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
นางสาวอลิวรรณ สว่างวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
นายวรวัช เอกาพันธุ์ พนักงานราชการ    

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด    ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์ ฯ ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวนาตยา นาคพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
 

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางเนตรชนก ศรีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางเพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางกชทกร วุฒิมานพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รายละเอียด  
นางแสงรัตน์ ปิ่นทองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รายละเอียด  
นางสาวกชกร สิทธิมาก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    
นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวฟารีดา ยอดเวียน เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว) รายละเอียด  
นางสาวปาริฉัตร หนูเกื้อ เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว)    
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวยุพยงค์ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางวันเพ็ญ ดำแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวซัลมา สุมาลี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวสุวณี สงวนโสตร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียด  
นางสาวสรัลรัศมิ์ เพชรศรีสม พนักงานราชการ รายละเอียด  
นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
นายชวกร ชลสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    
นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว พนักงานราชการ รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด  

 

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   พัทลุง
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ   พัทลุง
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ    
นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ    
นางสาวรัตน์นรี วโรสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ    
นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ    
นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ    
นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน ลูกจ้างชั่วคราว    

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายเหตุ
นางสาวพรทิพย์ เกิดสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด  
นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รายละเอียด  
นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รายละเอียด  
นางสาวพนิดา มณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รายละเอียด  
นายภิรมย์ สกุลวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด  
นางสุวิมล ศุภสิริสวิศกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
นางสาวมุกมณีย์ ภูวงค์ นักจิตวิทยา    

 
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางชุติมา พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวยุวคนธ์ ใยทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    
 

บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายวีระพันธ์ โชติวัน นิติกรชำนาญการ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์ นิติกร (ลูกจ้างชั่วคราว)