เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ (Logo)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดคำขวัญโลโก้งานศิลป์ 62 

ใบสมัครการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์