คู่มือ/กระบวนงานให้บริการ ของ สพม.นศ  ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

 

1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 
       - แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ

3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)

4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)

5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)

7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

 

** หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช