วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
 
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ รับชมการถ่ายทอด “การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”
โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
- นโยบายการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
- ความสำคัญของโครงการ PISA และภาพรวม ของกิจกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับผลการเมิน PISA
- กรอบการประเมิน PISA
- แนวทางการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และระดับสถานศึกษา
- การนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในสถานศึกษา
- การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การคิดในรูปแบบที่หลากหลาย ในระบบ Online / Offline ด้วยรูปแบบ Anywhere Anytime
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม