วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาโรงเรียนปากพนัง ครบรอบ 123 ปี ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม