สพม.12 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้ กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้ สพม.12 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 

 

 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สพม.12 ได้ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพม. 12 เพื่อพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


 

การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการจัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพม. 12 จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ทุกคนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 


การเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผอ.สพม.12 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัชร  แก้วลำหัด รอง ผอ.สพม. 12 กำกับดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยชี้แจงทำความเข้าใจ มอบหมายภารกิจให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพม.12 จะต้องมีผลการประเมินฯ ที่สูงขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายที่ สพฐ.กำหนด คือ ร้อยละ 85


ตรวจสอบข้อมูล และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์หลักเพื่อรองรับการประเมิน ITA 2020 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA 2020 และนำเข้าข้อมูลในระบบ ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 13 – 15 กรกฎาคม 2563