การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

 

 

       

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงาน ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แต่ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560–2564)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3   (พ.ศ. 2560–2564)

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


 

ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(
Integrity And Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          นายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity And Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและยกระดับการประเมินให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประเมิน ITA Online 2021

          คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity And Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อรับทราบแนวทางการประเมิน ITA Online 2021 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 


คณะทำงานร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เพื่อรองรับการประเมิน
ITA Online 2021 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


 

คณะทำงานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และนำเข้าข้อมูล
การประเมิน
ITA Online 2021
ระหว่างวันที่ 29–30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช