สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อรับทราบแนวทางการประเมิน ITA Online 2022 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีนายภูธร จันทะพงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

 


ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online 2022 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 


ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online 2022 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 


คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และนำเข้าข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA Online 2022 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

          ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA Online 2022 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

รูปเพิ่มเติม