.

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

        วันที่ 2 มีนาคม 2566

        ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือและแจ้งขอราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน และให้นโยบายต่อผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ประกาศยึดมั่นแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันกำหนดจัดทำแนวปฏิบัติและประกาศใช้ร่วมกัน ในปี 2566 ณ ห้องประชุม อ.ก.ค.ศ. ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช        วันที่ 19 เมษายน 2566 

        ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช No.Gift.Policy.โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ No Gift Policy แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดังนี้

  1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชทุกคน จะต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No.Gift.Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและพฤติมิชอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2. ให้แจ้งบุคลากรทุกคนในกลุ่ม/ฝ่ายรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน 
  3. มอบให้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ และให้ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด

        ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

        ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 และเน้นย้ำแนวปฏิบัติ นโยบาย No Gift Policy เพื่อสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่    ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช