.

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

             เมื่อวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช No Gift Policy โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ No Gift Policy แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดังนี้

             1.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชทุกคน จะต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชบิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดประโยซน์ทับซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

             2.ให้แจ้งบุคลากรทุกคนในกลุ่ม/ฝ่ายรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน

             3.มอบให้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ และให้ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด    

 

 

             เมื่อวันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช    ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมาย ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ปฐมนิเทศและรายงานตัว ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทั้งนี้ ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อคิดในเรื่องการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการจัดทำมาตรการในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการและกำกับติดตามตรวจสอบ

 

 

             เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00 น.   ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมประชุมอำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือและแจ้งขอราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคคลในสำนักงาน และให้นโยบายต่อผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประกาศยึดมั่นแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากทุกคนในองค์กร ได้ร่วมกันกำหนดจัดทำแนวปฏิบัติและประกาศใช้ร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

             เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย NO Gift Policy ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่ขอรับของขวัญและของกำนัล พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช