มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับงานวิทยฐานะ