มติย่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567