ประชาสัมพันธ์โครงการสอบวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565

 

 

                             - สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   http://www.stss.ac.th ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566
                             - สมัครที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสตรีทุ่งสง (วันและเวลา ราชการเท่านั้น)