ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2

ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566