แนวปฏิบัติรับเกียรติบัตรและการนําเสนอผลงาน โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรุกเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจําปี 2566