ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2567 (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)  รอบ 2

นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นความจำนงให้จัดที่เรียน ทางระบบออนไลน์ ผ่าน QR Code

ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2567


 

แจ้งความจำนง

ชั้น ม.1 ชั้น  ม.4

 

ข้อมูลโรงเรียนที่ยังมีที่ว่าง