ครูฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2563