วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมออนไลน์การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
และระบบการประเมินแนวใหม่ตามรูปแบบแนวทางการประเมินและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่