ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 ประกาศ