ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารแนบ