กระบวนงาน ขั้นตอนในการให้บริการงานต่างๆ 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


กลุ่มอำนวยการ

       - การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อยื่นกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์    


กลุ่มบริหารงานบุคคล

       - การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

       - การขอคัดสำเนา กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16

 

       - การขอหนังสือรับรองเงินเดือน