ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 ประกาศ