ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา มาสังกัด สพม.12

ข้อมูลอัตรากำลังครู

ตำแหน่งว่าง

แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบตัวชี้วัดฯ 2563

แบบกรอกข้อมูล

หนังสือส่งย้ายต่างเขต