ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประกาศ  เอกสารแนบ