banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
sar
ดาวน์โหลด :แนวทางการเขียนรายงาน SAR.pdf
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
book2-1
ดาวน์โหลด :คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 12:14 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ