ขณะนี้ระบบสัญญาณโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง สามารถติดต่อกลุ่มงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ 063-0817136
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-0914664
กลุ่มบริหารงานบุคคล 063-0817356
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 063-0816065
กลุ่มกฎหมายและคดี 063-0810970
กลุ่มนโยบายและแผน 063-0815442
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 063-0810906
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-2697667
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 063-0810195
หน่วยตรวจสอบภายใน 063-0810924

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Google meet โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
o43 011
 
o43 02  o43 02 
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสภาวะการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อทราบและ ถือเป็นแนวปฏิบัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12