สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Google meet โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
o43 011
 
o43 02  o43 02 
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสภาวะการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อทราบและ ถือเป็นแนวปฏิบัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12