กลุ่มนโยบายและแผน

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
 3. แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.
 4. คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป
 5. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 6. คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 3. ระเบียบกระทรวงฯว่าด้วยการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 4. ประกาศกระทรวงฯมาตรการการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา สพฐ.
 5. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
 6. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
 7. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
 8. ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนว่าด้วยการเปิด–ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2554
 9. การจัดตั้งกองลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
 10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 11. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ
 12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 13. คู่มือและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

 1. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ. 2540

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร
 2. การมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
 3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมฯ
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ายการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. สวัสดิการต่าง ๆ
 2. การจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 4. การเงิน
 5. บำนาญ