tran eng01
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เซาร์เทิน ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีดร.พรศักดิ์  จินา รองผอ สพม.12 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโดยพร้อมเพรียง