เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น


เป้าประสงค์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 
 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

3. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษ
 
 
 
 
 
 
 
 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง