เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

KingSpeech 1

OCC67

SESAONSTSS3 1

ONET-67

 

IQA

PISA 2

 

 
 

กลยุทธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
 
1. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย/ศูนย์พัฒนาวิชาการ
 
2. นิเทศ ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมตามรูปแบบแนวทางของ กตปน.
 
3. ส่งเสริม พัฒนา และนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
4. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาระบบการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
 
5. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
 
 
 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง