สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity And Transparency Assessment Online : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             วันที่ 24 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมายนางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity And Transparency Assessment Online : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 


 

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และนำเข้าข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA Online 2022 ระหว่าง วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

             ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA Online 2023 ระหว่าง วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช