สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 

 

 

 

 

 

 >> ITA SPMNST ONLINE 2024 <<

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช