banner covid1

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้เปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 จัดในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

บัดนี้มีผู้ลงทะเบียนครบทั้ง 2 รุ่นแล้ว จึงขอแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อรับเกียรติบัตร ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจเตรียมตัวอย่างแบบทดสอบที่เป็นไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2) แบบทดสอบที่มีรูปภาพ/สูตรในโจทย์ 3) แบบทดสอบที่มีตัวเลือกเป็นรูปภาพ/สูตร อย่างน้อยชนิดละ 2 ข้อ 

2. ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อ

        **หมายเหตุ**  ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและรับเกียรติบัตรได้

3. ขอแก้ไขลิงก์วีดีโอคอลสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อ

          รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

              รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

      **หมายเหตุ**  ท่านที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบลิงก์เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ในวันที่อบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศน.ขวัญจิรา รัตนพงษ์  082-2986635

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 10:41 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ