รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

ประกาศ

กฎหมายอื่น ๆ

 


กฎหมาย/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
 3. แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.
 4. คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป
 5. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 6. คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
 2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
 3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
 4. การจัดตั้งกองลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 6. คู่มือและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546
 4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 6. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 7. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
 2. การมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
 3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. สวัสดิการค่าเช่าบ้าน/ค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
 2. การจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 4. ระเบียบการเงิน
 5. บำนาญ

กลุ่มกฎหมายและคดี